Zmiana miejsca użytkowania

Przekazanie zbędnych środków rzeczowych lub wartości niematerialnych i prawnych do innej jednostki organizacyjnej Uczelni odbywa się poprzez złożenie w Dziale Zarządzania Majątkiem uzupełnionego przez jednostkę przekazującą i przyjmującą dokumentu zmiany miejsca użytkowania środka trwałego MT/MW w czterech egzemplarzach. Dokument ten jest podstawą do wprowadzenia stosownych zmian w ewidencji.


JAK ZGŁOSIĆ ZBĘDNE ŚRODKI RZECZOWE

Jednostki organizacyjne Uczelni, chcące przekazać zbędne środki rzeczowe, zgłaszają taką potrzebę mailowo na adres: fm@umw.edu.pl
W mailu należy podać:

  1. nazwę środka rzeczowego,
  2. numer inwentarzowy,
  3. osobę do kontaktu,
  4. miejsce odbioru środka trwałego.
Ponadto należy załączyć zdjęcia danego środka.
W przypadku gdy zbędnym środkiem rzeczowym jest sprzęt elektroniczny/aparatura medyczna, wymagane jest również uzyskanie z Działu Serwisu Technicznego (aparatura medyczna/urządzenia elektroniczne/ kserokopiarki) lub Centrum Informatycznego (sprzęt komputerowy/drukarki/skanery) opinii technicznej wraz z wyceną (wniosek do ww. działów należy zgłosić przez e-potrzeby).