Informacja dotycząca zagospodarowania zbędnych/zużytych środków rzeczowych majątku ruchomego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

I. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje, że zagospodarowuje zbędne i zużyte składniki majątku z przeznaczeniem według poniższej kolejności do:
1) przekazania dla potrzeb innej jednostki organizacyjnej Uczelni,
2) sprzedaży,
3) nieodpłatnego przekazania innej państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego,
4) przekazania w formie darowizny jednostkom o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia.


II. Wykaz zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego jest każdorazowo uaktualniany na stronie app.umw.edu.pl/srodki-rzeczowe/ w zakładce „Oferty”.

III. Przekazanie na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni odbywa się zgodnie z procedurą zawartą na stronie app.umw.edu.pl/srodki-rzeczowe/w zakładce „Zmiana miejsca użytkowania”.

IV. Sprzedaż składników majątku Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przeprowadza po upływie dwóch tygodni od daty zamieszczenia oferty w następujący sposób:

1) Sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego, których wartość nie przekracza 2000 zł, odbywa się elektronicznie poprzez złożenie oferty na adres e-mailowy: fm@umw.edu.pl. W mailu zwrotnym podane zostaną dane niezbędne do realizacji zakupu,

2) Sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego, których wartość przekracza 2000 zł, odbywa się w trybie:
a) przetargu publicznego,
b) publicznego zaproszenia do negocjacji,
c) aukcji.
Oferty dotyczące sprzedaży w ww. trybach, zawarte są na stronie app.umw.edu.pl/srodki-rzeczowe/ w zakładce „Sprzedaż”.

V. Nieodpłatne przekazanie składników majątku dla innych państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych nieodpłatnym przejęciem składników majątku ruchomego, jest możliwe po upływie pięciu tygodni od daty zamieszczenia oferty na stronie app.umw.edu.pl/srodki-rzeczowe/

Kierownicy jednostek wskazanych w pkt. V proszeni są o złożenie pisemnego wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust 4. rozporządzenia.

VI. Darowizna na rzecz jednostek wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, zainteresowanych przejęciem składników w formie darowizny, jest możliwa po upływie pięciu tygodni od daty zamieszczenia oferty na stronie app.umw.edu.pl/srodki-rzeczowe/

Kierownicy ww. jednostek proszeni są o złożenie pisemnego wniosku o dokonanie darowizny wskazanego składnika majątku o treści zgodnej z postanowieniami § 39 ust. 3 i 4. rozporządzenia.

VII. Dodatkowych informacji o stanie technicznym składników majątku, będących przedmiotem ofert, udzielają pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wskazani w ofertach jako osoby do kontaktu, natomiast w sprawie ww. procedury należy kontaktować się z Działem Zarządzania Majątkiem mailowo: fm@umw.edu.pl bądź telefonicznie 71 784 10 52.