Wyjazdy dydaktyczne pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy dydaktyczne STA

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi macierzysta uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny program nauczania (8 godzin wykładów).


Upłynał termin nadsyłania zgłoszeń